Reisvoorwaarden voor de Expeditie Kilimanjaro

Ramon Stoppelenburg's Expeditie Kilimanjaro wordt uitgevoerd conform de ANVR reisvoorwaarden. Ramon Stoppelenburg is hierbij jouw reisorganisator.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste naam, adres, woonplaats, geboortedatum, nationaliteit, e.d. Ook ben je er zelf verantwoordelijk voor dat je bij het op reis gaan in het bezit bent van de juiste reisdocumenten (paspoort, visa, inentingsbewijzen). De reisorganisator verstrekt hiervoor de algemene informatie via de website www.expeditiekilimanjaro.nl.

De reisorganisator zal je in het algemeen direct bij het maken van een boeking een bevestiging verstrekken.

De dagprogramma’s van deze reis zijn weergegeven om een zo goed mogelijk beeld te geven van de geplande invulling van de reis. Toch zijn er factoren die invloed kunnen hebben op de uitvoering, zoals bijvoorbeeld kapotte wegen, slecht weer of materiaalpech. Als bepaalde omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt de reisorganisator nadrukkelijk het recht voor om wijzigingen in route, dagindeling, overnachtingen, vervoer of excursies aan te laten brengen. Je kunt er in zo'n geval natuurlijk van op aan dat de reisorganisator zijn uiterste best doen om de kwaliteit en het karakter van de expeditie zoveel mogelijk te handhaven. Eventuele extra reis- en verblijfskosten die als gevolg van overmachtsituaties gemaakt worden, kunnen voor rekening van de deelnemers komen. Mocht één van de aangeboden accommodaties onverwachts niet akkoord komen dan reserveert de reisorganisator voor jou een gelijkwaardige, alternatieve accommodatie. Voor expeditieroutes of activiteiten waar de reisorganisator niet direct in bemiddelt, draagt de reisorganisator geen enkele verantwoordelijkheid. Op de website kan verwezen worden naar andere websites. Dit is louter informatief of om een breder beeld te schetsen van de invulling van een expeditie. De reisorganisator is nooit verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites dan die van Expeditie Kilimanjaro zelf.

 

Annuleringsvoorwaarden

Annulering van een expeditie door de reiziger dient per direct telefonisch kenbaar gemaakt te worden aan Expeditie Kilimanjaro. Vervolgens dient de annulering ook schriftelijk via email en/of post bevestigd te worden aan Expeditie Kilimanjaro door de reiziger.

Als je een reis annuleert zijn daar de volgende kosten aan verbonden:
  • Annuleren van de reis tot 60 dagen voor vertrek kost 15% van de reissom.
  • Annuleren van de reis tussen 60 tot 30 dagen voor vertrek kost 50% van de reissom.
  • Annuleren van de reis tussen 30 tot 20 dagen voor vertrek kost 75% van de reissom.
  • Annuleren van de reis binnen 20 dagen voor vertrek kost 100% van de reissom.

Om het financiële risico van het annuleren van een reis af te dekken is het advies altijd een annuleringsverzekering af te sluiten.

De reisorganisator kan zich genoodzaakt zien een reis te annuleren wanneer er sprake is van omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit, uitvoering of veiligheid tijdens de reis. In het geval van annulering van een reis verplicht de reisorganisator zich de reiziger hiervan per direct te informeren met opgaaf van redenen. Bij annulering van een reis door de reisorganisator kan hij niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden vermogensschade of het derven van reisgenot van de reiziger, indien de opzegging het gevolg is van abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan plotselingen lokale politieke spanningen of natuurrampen.

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de door de reiziger reeds gemaakte kosten, zoals verzekeringspremies, geboekte vlucht(en), visumkosten, vaccinaties, etc. De reisorganisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel, berokkend aan de reiziger, door wie dan ook toegebracht en door welke oorzaak dan ook ontstaan. Evenmin is de reisorganisator aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen. Kennelijke fouten en vergissingen in het reisprogramma binden de reisorganisator niet.

Voorbehoud wijzigingen

De reisorganisator houdt zich het recht voor de prijzen van de aangeboden reizen aan te passen als de nu geldende BTW-voorschriften wijzigen. Verder bestaat er ook altijd de mogelijkheid dat de reisroutes moeten worden gewijzigd of dat er andere veranderingen plaatsvinden in de loop van het jaar die tot gevolg hebben dat een geplande expeditie niet uitgevoerd kan worden. Lokale omstandigheden en het avontuurlijke karakter van de Expeditie Kilimanjaro kunnen tot gevolg hebben dat voor of tijdens de reis kleine dan wel grote aanpassingen moeten worden aangebracht in het reisprogramma en of reisroute. De reisorganisator verplicht zich om eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken en te zoeken naar alternatieven die de aard van het originele programma zoveel mogelijk intact houden.

In geval van wijzigingen voorafgaande aan het vertrek wordt de reiziger per direct op de hoogte gesteld, met opgaaf van redenen. Verder wordt de reiziger geacht zich in alle gevallen ook op de hoogte te stellen van de lokale omstandigheden in het algemeen. In principe hebben wijzigingen geen gevolgen voor de reissom en heeft de reiziger geen recht op schadevergoeding i.v.m. wijzigingen welke noodzakelijkerwijze doorgevoerd zijn door de reisorganisator. De reiziger kan eventuele wijzigingen (eveneens wijzigingen in reissom) afwijzen, maar slechts dan wanneer er geen redelijk alternatief voor handen is en de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Bij een afwijzing kan de reisorganisator de reisovereenkomst met de reiziger opzeggen, waarbij de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn.

Prijzen

Alle prijzen op deze website zijn per persoon en in Amerikaanse dollars. Visumkosten, vaccinatiekosten, verzekeringen, veiligheidsbelastingen en persoonlijke uitgaven zijn nooit bij de reissom inbegrepen, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en kennelijke fouten.


Facturering

Na de bevestiging van de boeking ontvangt de reiziger een factuur waarop de details van de boeking staan bevestigd. Deze factuur is tevens de boekingsbevestiging voor de reiziger. De reizier dient deze boekingsbevestiging en de namen van mogelijke andere deelnemers zelf te controleren. De totale reissom moet uiterst 90 dagen voor de aanvang van de Expeditie Kilimanjaro betaald zijn, na deze tijd vervalt de reservering automatisch. Een Kilimanjaro Expeditie is pas volledig geboekt als de betaling is voldaan. Op iedere boekingen wordt een eenmalig bedrag van € 15,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

Reisbescheiden

Na volledige betaling ontvangt de reiziger digitale vouchers voor het hotel en de expeditie die getoond dienen te worden op de reisbestemming. 

Verzekeringen

De reiziger is verplicht om verzekerd op reis te gaan. Een annuleringsverzekering wordt ten zeerste aangeraden. Mocht de reiziger al een doorlopende reis- of annuleringsverzekering hebben, dan dient hij te controleren of deze dekking biedt voor "bergsporten". De meeste doorlopende annuleringsverzekeringen dekken slechts een beperkt bedrag, vaak niet meer dan € 1500,- per persoon per reis!

Visa

De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde visum voor Tanzania (en wellicht een transit visum voor Kenia). Op de website staat vermeld hoe de reiziger deze bij aankomst kan verkrijgen.

Bij noodgevallen

Neem altijd contact op met de alarmcentrale van de eigen verzekeringsmaatschappij. Verder kan de reiziger ook bellen met de reisorganisator in Nederland of de lokale operators ter plaatse.


Klachten

Eventuele klachten over de uitvoering van de reisovereenkomst dienen op de plaats van bestemming, waar de reden tot klacht ontstond, schriftelijk te worden ingediend bij operator ter plaatse.


Disclaimer

De reisorganisator heeft deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Helaas kan het altijd voorkomen dat informatie of gegevens verouderd zijn of dat er prijswijzigingen hebben plaatsgevonden die (nog) niet verwerkt zijn op de website. De reisorganisator aanvaardt helaas geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van foutieve en/of gewijzigde informatie. Heb je twijfel over de juistheid van de Expeditie Kilimanjaro, de data of de prijs er van neem dan contact op met de reisorganisator.Reserveer nu jouw plaats! Klik hier en vul het reserveringsformulier in.